SKOPLJE – OHRID – SVETI NAUM – BITOLJ

SKOPLJE – OHRID – SVETI NAUM – BITOLJ

Cena već od 110€ po osobi

SKOPLJE – OHRID – SVETI NAUM – BITOLJ

DATUM REALIZACIJE: 5-7.april

Ohridsko jezero se svakim danom sve više nameće kao turističko središte Makedonije. Kristalno čisto jezero, peščane plaže, Nacionalni park Galičica, manastir Sv. Nauma, crkva Sv. Sofije, Sv. Panteleimona, Amfiteatar, Galerija ikona, Samuilova tvrđava i još nebrojeno mnogo toga interesantnog, oplemeniće i oduševiti svakog, bez obzira da li je ovde po prvi put ili se Ohridu vraća posle mnogo godina.

 

PROGRAM PUTOVANJA: BEOGRAD/POŽAREVAC- SKOPLJE-OHRID-SV.NAUM- BITOLJ -POŽAREVAC/BEOGRAD

1.dan (05.04.2024.): BEOGRAD – POŽAREVAC -SKOPLJE– OHRID

Polazak grupe iz Beograda u 04h, iz Požarevca u 05:00h sa autobuske stanice. Putovanje preko Niša,leskovca i Vranja sa kraćim pauzama radi odmora i graničnih formalnosti. Dolazak u Skoplje. Obilazak Skoplja sa znamenitostima: most umetnosti, most civilizacije, trg Makedonija sa spomenikom Aleksandru Makedonskom, kapija Makedonija, Dušanov most, Daut Pašin Amam, Murat Pašina Džamija, Kapan An, pravoslavna crkva Sveti Spas, pogled na tvrđavu Kale i Milenijumski most. Nastavak putovanja prema Ohridu.Dolazak u hotel u popodnevnim satima.Smeštaj u hotelu.Slobodno vreme za odmor,šoping,šetnju pored jezera i individualni obilazak grada.Noćenje.

2.dan (06.04.2024.): OHRID-SV. NAUM

Doručak u hotelu. Dolazak u manastir Sv.Naum u jutarnjim satima.Obilazak manastirskog kompleksa u pratnji lokalnog vodiča.Slobodno vreme za odmor kod izvorišta Crnog drima na južnoj obali Ohridskog jezera.nastavak putovanja za Ohrid.Obilazak Ohrida u pratnji lokalnog vodiča-spomenik Ćirila i Metodija,crkve Svete Sofije,crkve Sv.Jovana Kanea,crkve Sv.Pantelejmona,crkve Sv.Klimenta ohridskog,Samuilove tvrđave,antičkog amfiteatra.Slobodno vreme za individualne aktivnosti,šetnju,odmor .Noćenje.

3.dan (07.04.2024): OHRID – BITOLJ – POŽAREVAC – BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Dolazak u Bitolj. Razgledanje grada – Širok Sokak, Sahat kula…. Nastavak putovanja prema Stobiju. Obilazak arheološkog nalazišta. Putovanje uz povremene pauze radi odmora putnika i regulisanje graničnih i carinskih formalnosti. Dolazak u Požarevac do 24h.

CENA ARANŽMANA: 110€ iz Požarevca

115€ iz Beograda

Doplata za polaske iz: Majdanpeka 10€, Golupca -8€, Velikog Gradišta 5€ (minimum 10 putnika)

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom (audio, TV, DVD, klima…) na relacijama prema programu
 • Smeštaj u hotelu Čingo 3* u Ohridu na bazi dva polupansiona,smeštaj u 1 /2 i 1/3 sobama.
 • Obilazak Ohrida, Svetog Nauma i Skoplja sa lokalnim vodičem
 • Usluge licenciranog turističkog vodiča/pratioca tokom trajanja aranžmana

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Individualne troškove
 • Putno zdravstveno osiguranje Putno zdravstveno osiguranje kompanije Dunav osiguranje. Agencija posreduje u procesu obezbeđivanja polise po uslovima kompanije Dunav osiguranje.
 • Ostale troškove koji nisu obuhvaćeni programom.

DOPLATE I POPUSTI:

Doplata za 1/1 sobu radi se na upit.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Cena je prikazana u evrima po osobi,plativo u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate. Mogućnost plaćanja:

– 30 % prilikom rezervacije, ostatak u ratama do 20.05.2024.god:

 • Gotovinski
 • Platnim karticama: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, DINA
 • Administrativnom zabranom u ratama do 20.05.2024.g. (za zaposlene u firmama sa kojima agencija ima ugovor)

Program je rađen na bazi minimum 35 prijavljenih putnika.

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA MobiLitas DOO Požarevac

Cenovnik br. 1 od 31. 01.2024

 

 

Hotel Čingo 3* Ohrid – www.hotelcingo.com.mk

PROGRAM PUTOVANJA: BEOGRAD/POŽAREVAC- SKOPLJE-OHRID-SV.NAUM- BITOLJ -POŽAREVAC/BEOGRAD

1.dan (05.04.2024.): BEOGRAD – POŽAREVAC -SKOPLJE– OHRID

Polazak grupe iz Beograda u 04h, iz Požarevca u 05:00h sa autobuske stanice. Putovanje preko Niša,leskovca i Vranja sa kraćim pauzama radi odmora i graničnih formalnosti. Dolazak u Skoplje. Obilazak Skoplja sa znamenitostima: most umetnosti, most civilizacije, trg Makedonija sa spomenikom Aleksandru Makedonskom, kapija Makedonija, Dušanov most, Daut Pašin Amam, Murat Pašina Džamija, Kapan An, pravoslavna crkva Sveti Spas, pogled na tvrđavu Kale i Milenijumski most. Nastavak putovanja prema Ohridu.Dolazak u hotel u popodnevnim satima.Smeštaj u hotelu.Slobodno vreme za odmor,šoping,šetnju pored jezera i individualni obilazak grada.Noćenje.

 1. dan (06.04.2024.): OHRID-SV. NAUM

Doručak u hotelu. Dolazak u manastir Sv.Naum u jutarnjim satima.Obilazak manastirskog kompleksa u pratnji lokalnog vodiča.Slobodno vreme za odmor kod izvorišta Crnog drima na južnoj obali Ohridskog jezera.nastavak putovanja za Ohrid.Obilazak Ohrida u pratnji lokalnog vodiča-spomenik Ćirila i Metodija,crkve Svete Sofije,crkve Sv.Jovana Kanea,crkve Sv.Pantelejmona,crkve Sv.Klimenta ohridskog,samuilove tvrđave,antičkog amfiteatra.Slobodno vreme za individualne aktivnosti,šetnju,odmor .Noćenje.

 1. dan (07.04.2024): OHRID – BITOLJ – POŽAREVAC – BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Dolazak u Bitolj. Razgledanje grada – Širok Sokak, Sahat kula…. Nastavak putovanja prema Stobiju. Obilazak arheološkog nalazišta. Putovanje uz povremene pauze radi odmora putnika i regulisanje graničnih i carinskih formalnosti. Dolazak u Požarevac do 24h.

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja.

OSTALE VAŽNE NAPOMENE:

 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na graničnim prelazima, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekih od lokaliteta predviđenih za obilazak…).
 • Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Putnik je lično odgovoran za ispravnost sopstvenih dokumenata i podataka datih u agenciji. Svojim potpisom korisnik potvrđuje da je lične podatke ugovarača i saputnika stavio dobrovoljno na raspolaganje agenciji i dopušta da se isti koriste i učine dostupnim trećim licima iskučivo u cilju zaštite njegovih interesa u svim poslovima vezanim za realizaciju ovog putovanja. Agencija se obavezuje da podatke čuva kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacietete po cenama koje se razlikuju od prikazanih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama iz cenovnika nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razilke u ceni.
 • Svaki putnik mora biti svestan da je u toku putovanja član grupe i shodno tome se treba ponašati.
 • Usled državnih i verskih praznika na određenoj destinaciji, postoji mogućnost da neki od lokaliteta, restorana, prodavnica, tržnih centara, muzeja, ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnih vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 • Za prelazak državne granice maloletno lice, državljanin Republike Srbije do navršene 16. godine života, kada putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo, ili zakonskog zastupnika. Maloletno lice ne mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja, ako zajednički ne vrše roditeljsko pravo, već to pravo vrši jedan od roditelja samostalno. U tom slučaju mora posedovati overenu saglasnost (samo) onog roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo.
 • Uslov za realizaciju ovog putovanja je da putnik poseduje biometrijski pasoš. Za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, za Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
 • Preporuka je, da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili Konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost i neće izvršiti povraćaj novca u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
 • Od 14. januara 2021. godine, licima koja dolaze u Republiku Srbiju iz Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Severne Makedonije i Crne Gore, dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju bez PCR testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2. U skladu sa odlukom Vlade Republike Severne Makedonije, od 12. oktobra 2020. državljani Srbije mogu da uđu u Severnu Makedoniju bez posedovanja negativnog PCR testa. Ukoliko dođe do promene, putnici će biti obavešteni.
 • Usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo da prevoz izvrši minibusom ili otkaže putovanje, najkasnije 3 dana pre polaska.

NAPOMENE U VEZI PREVOZA:

 • Prevoz se obavlja turističkim autobusima (klima i audio/video oprema).
 • Agencija pravi raspored sedenja u autobusu, uzimajući u obzir redosled uplata, starost putnika, porodice sa decom, posebne potrebe putnika. Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima.
 • Organizator putovanja ne garantuje redni broj sedišta u autobusu. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija odredi.
 • Moguć je ulazak i izlazak putnika na svim benzinskim pumpama, restoranima, motelima i drugim mestima predviđenim za stajanje na autoputu. Zbog bezbednosti putnika, zabranjeno je zaustavljanje autobusa na petljama, kružnom toku ili u zaustavnoj traci autoputa.
 • Zaustavljanje radi odmora putnika je na 3-4h vožnje, zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Plan putovanja, učestalost i mesto pravljenja pauza je utvrđeno u agenciji i nije uvek moguće sprovesti u idealnim uslovima zbog raznih činilaca koje nije moguće kontrolisati (gužva na granicama, zastoji na putu…).
 • Ukoliko pratilac grupe proceni da je putovanje u zakašnjenju ili je gužva na graničnim prelazima veća od uobičajne, može doneti odluku a u vezi sa Zakonom propisanim uslovima prevoza putnika u drumskom saobraćaju, da ne napravi ili skrati predviđene pauze (uključujući i FREE SHOP).
 • Poželjno je da putnik obeleži prtljag u slučaju da se zaboravi ili izgubi. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju zaboravljenih stvari u autobusu i zamene ili izgubljenog prtljaga.
 • Toalet u autobusima po pravilu nije u upotrebi.
 • U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava i obavezno nošenje maski. U slučaju nepoštovanja ovih odredbi, pratilac grupe će uskratiti dalji prevoz putniku.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Cena je prikazana u evrima po osobi,plativo u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate. Mogućnost plaćanja:

– 30 % prilikom rezervacije, ostatak u ratama do 20.05.2024.god:

 • Gotovinski
 • Platnim karticama: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, DINA
 • Administrativnom zabranom u ratama do 20.05.2024.g. (za zaposlene u firmama sa kojima agencija ima ugovor)

Slični/preporučeni aranžmani